• جلب توجه اندیشمندان دانشگاهی به چالشهای محیط زیست شهری و ارائه راه کارها
  • ایجاد فرصت حضور مدیران شهری و برقراری تعامل با دانشگاه در خصوص چالشهای محیط زیست شهری(ایجاد امکان تبادل نظر و اطلاع یافتن از آخرین فعالیتهای پژوهشی و کاربردی در حوزه محیط زیست شهری)
  • ترویج و معرفی آخرین دستاوردهای علمی در حوزه محیط زیست شهری  
  • جلب توجه صاحبنظران و سیاستگزاران بخشهای مرتبط به اهمیت محیط زیست شهری
  • یادگیری از دانش ها و جوامع محلی برا ی بهبود کیفیت محیط زیست شهری
  • افزایش مسئولیت پذیری جامعه نسبت به محیط زیست