شورای سیاستگذاری

مجید مخدوم فرخنده

مجید مخدوم فرخنده

رئیس
mmakhdomut.ac.ir
استاد بازنشسته دانشگاه تهران
شهرزاد فریادی

شهرزاد فریادی

دبیر کمیته علمی
sfaryadiut.ac.ir
دانشیار دانشگاه تهران
اسماعیل صالحی

اسماعیل صالحی

دبیر اجرایی
tehranssalehit.ac.ir
دانشیار دانشگاه تهران
منوچهر طبیبیان

منوچهر طبیبیان

عضو کمیته برگزاری
tabibianut.ac.ir
استاد بازنشسته دانشگاه تهران
محمد مشاری

محمد مشاری

عضو کمیته برگزاری
moshariut.ac.ir
استادیار دانشگاه تهران
لعبت زبردست

لعبت زبردست

عضو کمیته برگزاری
lzebardastut.ac.ir
استادیار دانشگاه تهران
پرستو پریور

پرستو پریور

عضو کمیته برگزاری
parivar.pyazd.ac.ir
استادیار دانشگاه یزد
حسین اینانلو

حسین اینانلو

عضو کمیته برگزاری
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

کمیته علمی

محمدرضا مثنوی

محمدرضا مثنوی

عضو کمیته علمی
masnavimut.ac.ir
استاد دانشگاه تهران
نغمه مبرقعی دینان

نغمه مبرقعی دینان

عضو کمیته علمی
n_mobarghaeesbu.ac.ir
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
فاطمه طباطبایی یزدی

فاطمه طباطبایی یزدی

عضو کمیته علمی
f.tabatabaeium.ac.ir
استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
حسن اسماعیل زاده

حسن اسماعیل زاده

عضو کمیته علمی
h_esmaeilzadehsbu.ac.ir
استادیار دانشگاه شهید بهشتی
مهرناز مولوی

مهرناز مولوی

عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه گیلان
مجید رمضانی مهریان

مجید رمضانی مهریان

عضو کمیته علمی
mehriansamt.ac.ir
استادیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی - سمت
الهام یوسفی روبیات

الهام یوسفی روبیات

عضو کمیته علمی
e_yusefi_31birjand.ac.ir
استادیار دانشگاه بیرجند
احد ستوده

احد ستوده

عضو کمیته علمی
a.sotoudehyazd.ac.ir
استادیار دانشگاه یزد
نادیا عباس‌زاده طهرانی

نادیا عباس‌زاده طهرانی

عضو کمیته علمی
tehraniari.ac.ir
استادیار پژوهشگاه هوا فضا

کمیته داوران

هما ایرانی بهبهانی

هما ایرانی بهبهانی

داور
hiraniut.ac.ir
استاد دانشگاه تهران
احمد نوحه‌گر

احمد نوحه‌گر

داور
nohegarut.ac.ir
استاد دانشگاه تهران
حمیدرضا جعفری

حمیدرضا جعفری

داور
hjafariut.ac.ir
استاد دانشگاه تهران
احمدرضا یاوری

احمدرضا یاوری

داور
ayavariut.ac.ir
دانشیار دانشگاه تهران
افشین دانه‌کار

افشین دانه‌کار

داور
danehkarut.ac.ir
استاد دانشگاه تهران
آزیتا فراشی

آزیتا فراشی

داور
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
محمدجواد امیری

محمدجواد امیری

داور
mjamiriut.ac.ir
استادیار دانشگاه تهران
علی دریابیگی زند

علی دریابیگی زند

داور
adzandut.ac.ir
دانشیار دانشگاه تهران
سعید کریمی

سعید کریمی

داور
karimisut.ac.ir
استادیار دانشگاه تهران
بهرام ملک محمدی

بهرام ملک محمدی

داور
malekbut.ac.ir
دانشیار دانشگاه تهران
تورج نصرآبادی

تورج نصرآبادی

داور
tnasrabadiut.ac.ir
دانشیار دانشگاه تهران
امیر هوشنگ احسانی

امیر هوشنگ احسانی

داور
ehsaniut.ac.ir
دانشیار دانشگاه تهران
حسن دارابی

حسن دارابی

داور
darabihut.ac.ir
استادیار دانشگاه تهران
ناصر حاجی زاده ذاکر

ناصر حاجی زاده ذاکر

داور
nhzakerut.ac.ir
دانشیار دانشگاه تهران
آزاده مهاجرمیلانی

آزاده مهاجرمیلانی

داور
a.milaniut.ac.ir
استادیار دانشگاه تهران
علیرضا پرداختی

علیرضا پرداختی

داور
alirezaput.ac.ir
استادیار دانشگاه تهران
سعید گیوه چی

سعید گیوه چی

داور
givehchiut.ac.ir
دانشیار دانشگاه تهران
عبدالرضا کرباسی

عبدالرضا کرباسی

داور
akarbasiut.ac.ir
استاد دانشگاه تهران
زهرا قشلاقی

زهرا قشلاقی

داور
zahra.gheshlaghiut.ac.ir
استادیار دانشگاه تهران
خسرو اشرفی

خسرو اشرفی

داور
khashrafiut.ac.ir
دانشیار دانشگاه تهران
رودابه سمیعی زفرقندی

رودابه سمیعی زفرقندی

داور
r.samieeut.ac.ir
استادیار دانشگاه تهران
بهزاد قیاسی

بهزاد قیاسی

داور
behzad.ghiasiut.ac.ir
استادیار دانشگاه تهران
مریم پازوکی

مریم پازوکی

داور
mpazokiut.ac.ir
استادیار دانشگاه تهران
محمد حسین نیک سخن

محمد حسین نیک سخن

داور
niksokhanut.ac.ir
استاد دانشگاه تهران
روح الله نوری

روح الله نوری

داور
noorut.ac.ir
استادیار دانشگاه تهران
محسن میرمحمدی

محسن میرمحمدی

داور
mirmohammadi.mut.ac.ir
استادیار دانشگاه تهران
شایان شریعتی فیض آبادی

شایان شریعتی فیض آبادی

داور
shayan.shariatiut.ac.ir
استادیار دانشگاه تهران
علی علوی نائینی

علی علوی نائینی

داور
ali.alavinaeiniut.ac.ir
استادیار دانشگاه تهران

کمیته اجرایی

امیرعلی برومند

امیرعلی برومند

عضو کمیته برگزاری
amirali.boroumandut.ac.ir
دانشجوی دکترای دانشگاه تهران
زهرا دهقان منشادی

زهرا دهقان منشادی

عضو کمیته برگزاری
dehghan.zahraut.ac.ir
دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
مهتاب موسوی

مهتاب موسوی

عضو کمیته برگزاری
mahtab.s.moosaviut.ac.ir
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران